China (2006)

nanjing nanjing - purple mountain observatory nanjing nanjing nanjing
nanjing nanjing nanjing zhouzhuang zhouzhuang
zhouzhuang zhouzhuang zhouzhuang zhouzhuang zhouzhuang
zhouzhuang zhouzhuang zhouzhuang beijing beijing - lotus in garden
beijing - grass in garden beijing beijing - rickshaws and hutongs beijing beijing
beijing - old shop beijing - retired rickshaw beijing - door detail in forbidden city beijing - forbidden city beijing- forbidden city
beijing- forbidden city beijing- forbidden city beijing- forbidden city beijing- forbidden city beijing - forbidden city
beijing - forbidden city beijing - forbidden city beijing- forbidden city beijing- forbidden city beijing- forbidden city
beijing- outside forbidden city beijing - forbidden city entrance beijing - tiananmen square beijing - tiananmen square beijing - tiananmen square
beijing beijing - graffiti on street beijing beijing - afternoon sun beijing - jade buddha
ming tombs umbrellas for sale near the ming tombs ming tombs the great wall the great wall
the great wall the great wall great wall - view from watch tower the great wall view from the great wall
the great wall the great wall great wall and war tools great wall and warriors guilin
guilin - reed flute cave guilin - reed flute cave guilin - reed flute cave guilin guilin
guilin guilin - tea plantation guilin - writing on solitary peak hill guilin - golden elephant guilin - golden elephant
guilin - elephant in park guilin - fisherman on li river li river li river li river
li river li river li river li river li river
yangshuo yangshuo shangrila shangrila shangrila
shangrila shangrila shangrila longji rice terraces longji rice terraces
longji rice terraces rice terraces and village of pingan woman in the village of pingan pingan - bamboo rice flower in countryside